Zorgconsumenten.nl  
sinds 2007

Zorgcommunicatie & Consultancy
Zorginnovatie & E-health


 
Nieuws: Landelijk Meldpunt Zorg vanaf 1 december 2016 onderdeel van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Sinds de start in juli 2014 heeft het Landelijk Meldpunt Zorg ruim 15.000 klachten ontvangen. Elk jaar geeft het meldpunt een Klachtbeeld uit. Het Klachtbeeld geeft een overzicht van het aantal en type vragen en klachten die het meldpunt heeft ontvangen.
Het Landelijk Meldpunt Zorg biedt een luisterend oor, informatie en advies als iemand een klacht heeft over de zorg. Het meldpunt lost de klacht niet op. Dit is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder zelf.
De inspectie kan besluiten dat onderzoek niet nodig is. Het Landelijk Meldpunt Zorg heeft geen invloed op deze beslissing.
De afgelopen jaren neemt binnen het toezicht op de zorg de aandacht voor het burgerperspectief verder toe. De inspectie kijkt in haar toezicht meer dan vroeger naar wat zorgontvangers van belang vinden. Om die reden besloot de minister in 2012 tot het starten van een zorgloket (nu: het Landelijk Meldpunt Zorg). Hier kunnen burgers terecht met vragen en klachten over de kwaliteit van zorg. Het meldpunt zet klachten in de vorm van signalen en meldingen door naar de inspectie.
Evaluatie medicijnenkosten
Apothekersorganisatie KNMP heeft een meldpunt medicijnkosten
waar u uw ervaringen met kosten van medicijnen en vergoedingen kunt melden.
http://www.apotheek.nl/meldpunt-medicijnkosten

Bijwerkingen kunnen worden gemeld bij Lareb.
Iedereen (zowel patienten als zorgverleners) kan een bijwerking bij Bijwerkingencentrum Lareb melden.
   Het is belangrijk om bijwerkingen te melden,
   omdat u daarmee bijdraagt aan de veiligheid van geneesmiddelen en vaccins.
   Melden gaat via het online meldformulier, te vinden op www.lareb.nl.


8 november 2015
Sinds september 2015 is de website Openindezorg.nl in de lucht.

Inzicht in zorgcontracten
oktober 2015
Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) heeft een website ontwikkeld waarop patiënten kunnen zien met welke zorgverzekeraars het ziekenhuis in 2016 een contract heeft en welke zorg precies wordt verzekerd. ZGT claimt het eerste ziekenhuis in Nederland te zijn dat deze service biedt.  http://www.verzekerdvanzorgbijzgt.nl/

2 september 2015
Digitale inzage eigen dossier
Een groeiende groep zorggebruikers wil online inzage hebben in hun eigen medische gegevens. Zorgaanbieders staan hierdoor voor de keuze of en hoe ze zorggebruikers deze inzage gaan bieden. De helft van de Nederlandse zorggebruikers wil graag online inzage in hun medische dossier (Nictiz & NIVEL, 2014).

Uit de tussenrapportage van de eHealth-monitor van juli 2015 blijkt dat 10% van de chronisch zieken momenteel online inzage heeft (gehad) in medische gegevens en het merendeel van deze groep dit nuttig vond (Krijgsman, et al., 2015). Bovendien is een snel groeiend aantal mensen door de opkomst van consumenten-eHealth, zoals Apple Health en een grote hoeveelheid wearable devices en trackers, bezig met het bijhouden van informatie over hun eigen gezondheid. Minister Schippers onderstreepte het belang van digitale inzage in het medische dossier en het (her)gebruik daarvan in mobiele applicaties in één van haar eHealth-doelstellingen van 2014  (Bron: NICTIZ)

Een zeer beperkt aantal zorgverleners geeft online toegang tot medische gegevens (Nictiz & NIVEL, 2014) en veel artsen twijfelen nog of ze dat wel willen (Nictiz & NIVEL, 2014).
Onderzoek van M&I toont aan dat inzage in het medische dossier mogelijk is bij 2% van de algemene ziekenhuizen, 18% van de topklinische ziekenhuizen en 50% van de
Universitaire Medische Centra (M&I, 2015).

Het belang van het delen van medische gegevens met patiënten is dat zij hierdoor
meer regie kunnen nemen over hun ziekte proces. Voor sommigen is inzage bij een
portaal genoeg, anderen willen de gegevens combineren met gegevens die zij zelf
verzamelen over hun gezondheid, met bijvoorbeeld apps of zelfmeetapparatuur.
In dit laatste geval is het nodig dat zij medische gegevens niet alleen in kunnen
zien, maar er ook over kunnen beschikken om deze te combineren met gegevens die
zij zelf verzameld hebben.

Nieuwe publiekswebsite
30 juni 2015
Op woensdag 1 juli 2015 gaat de nieuwe publiekswebsite Kiesuwhuisarts.nl live. Het doel van deze site is patiënten te helpen bij het vinden van een huisartsenpraktijk op basis van de objectieve, niet-commerciële en betrouwbare gegevens van de NIVEL-huisartsenregistratie.


21 april 2015
De Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) pleit voor een keurmerk voor e-health-toepassingen waaraan de consument moet kunnen aflezen aan welke kwaliteitscriteria een toepassing voldoet. Het is één van de aanbevelingen die de RVZ doet om de mogelijkheden van e-health te benutten en tegelijkertijd risico’s te beperken. - http://www.skipr.nl/actueel/id22168-rvz-bepleit-keurmerk-voor-e-health.

Nieuwe website voor Zorg voor Innoveren
26 maart 2015
Vanaf dinsdag 1 april heeft Zorg voor innoveren een nieuwe website. De website is nog beter navigeerbaar en voldoet aan de webrichtlijnen van de overheid. Bovendien heeft de nieuwe website een eigentijdse vormgeving. De belangrijkste onderwerpen zijn op dit moment
E-healthfinanciering
Financiering
Opschaling
Samenwerking.

De sector Gezondheidszorg is dynamisch met een bijdrage van 15,4% aan het Bruto Nationaal Product. In de afgelopen jaren heeft deze branche een stabiele groei laten zien. Naar verwachting zet deze groei zich in de toekomst door (Bron: Rabobank).

Kwaliteitsvensters
22 juli 2014
Bron: NZG Nationale Zorggids
Sinds de introductie van de zogenoemde kwaliteitsvensters, die sinds half mei op de websites van vrijwel alle ziekenhuizen staan, maken patiënten massaal gebruik van de mogelijkheid om de prestaties van hun ziekenhuis online te controleren. De kwaliteitsvensters zijn inmiddels 50.000 keer bekeken. Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ). De vijf meest bezochte vensters zijn die van het Amphia Ziekenhuis, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Tergooi, Bernhoven Ziekenhuis en Máxima Medisch Centrum.

Van alle ziekenhuizen blijkt slechts drie procent aan patiënten de mogelijkheid te bieden om hun medische gegevens te controleren via de ziekenhuiswebsite. Volgens Nictiz wil 41 procent van de ziekenhuisbezoekers graag het
eigen ziekenhuisdossier op internet bekijken, maar dat is vooralsnog niet mogelijk.


LHV en NPCF lanceren 'watzegtmijnpolis.nl'
31 maart 2014, Artsennet
Huisartsen hebben er steeds vaker mee te maken; patiënten die vragen of bepaalde zorg wel of niet vergoed wordt
Bijna 4500 huisartsenpraktijken in Nederland ontvangen de watzegtmijnpolis.nl-campagne. Een simpele maar doeltreffende wachtkamerposter spoort de patiënt aan om naar een website te gaan: www.watzegtmijnpolis.nl. Hier wordt in duidelijke taal uitgelegd hoe iemand zélf uit kan zoeken of de zorg die hij krijgt wel of niet vergoed wordt.


Wat kost de zorg?

Via de handige websites doktersrekening.nl en watkostdezorg.nl kan iedereen de kosten van een behandeling in het ziekenhuis nakijken.

26 maart 2014
Patiënten in ziekenhuis niet mondig
Er is in ziekenhuizen weinig ruimte voor mondige en kritische patiënten. Kritisch meedenkende patiënten moeten bovendien opletten dat ze niet worden weggezet als lastig en veeleisend en daardoor een tekort aan zorg krijgen. Dat stelt het Rathenau Instituut in het rapport ‘Sterke verhalen uit het ziekenhuis’
Het Rathenau Instituut verzamelde van juni 2012 tot juni 2013 via de website www.patientenwetenbeter.nl verhalen die werden geanalyseerd door onderzoekers van het LevensverhalenLab Universiteit Twente.
Volgens het Rathenau Instituut staat in het ziekenhuis het medisch perspectief van de zorgprofessionals centraal. Dat gaat uit van de autonomie van de professionals.


Ontwikkelingen in de 21e eeuw in de zorg in Nederland
De patient wordt zorgconsument. Bron: Elsevier 5 januari 2013. Sectorenonderzoek 2013, ING.
In de zorgsector gaat jaarlijks 60 miljard euro om, 15 procent van de Nederlandse economie en de sector waarin de meeste mensen (meer dan een miljoen arbeidskrachten) werkzaam zijn. De gezondheidszorg is sterk in beweging en juridiseert in toenemende mate: met de gezondheidszorg samenhangende juridische vraagstukken halen dag in dag uit de voorpagina’s van de dagbladen.Een maatschappelijke trend is dat de afhankelijke positie van zorggebruikers wordt doorbroken. De patienten worden zorgconsumenten die geleidelijk aan steeds meer invloed gaan krijgen en steeds meer betrokken zullen worden bij hun behandeling.

"De patiënt wordt zorgconsument. Hij bepaalt waar hij zijn informatie haalt, waar en wie hij ontmoet en wat hij zelf aan anderen vertelt. Deze zorgconsument is een klant van de zorgverlener, maar ook van de honderden verschillende patiëntenverenigingen".
Een andere ontwikkeling is het groeiend kostenbewustzijn. De meeste mensen hebben er geen idee van dat een kwart van hun salaris opgaat aan de zorg ongeacht of je gebruik maakt van de zorg. Ziekenhuizen (tweede lijn) moeten taken gaan afstaan aan de eerste lijn (huisartsen, fysiotherapeuten, etc), aangezien dit meer kosteneffectief is.
----------------------------------------------------------------------------------

Door VVD op 03 december 2012

De VVD heeft vandaag een plan gepresenteerd om de patiëntveiligheid te vergroten. In een Initiatiefnota Patiëntveiligheid doet de VVD voorstellen om het aantal gevallen waarin mensen vermijdbare medische schade oplopen terug te dringen. Ook wil de VVD het vertrouwen van burgers vergroten dat zij in het geval van (het vermoeden van) een medische misser hun recht kunnen halen. De liberalen willen onder meer dat artsen naar wie een onderzoek loopt op non-actief worden gezet, dat er bij basisfouten standaard een tuchtklacht volgt bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en dat alle zorginstellingen meer werk maken van het vermijden en registreren van medische missers.
-------------------------------------------------------------------------------------
Patiëntenverenigingen staan voor de cruciale vraag hoe zij in contact kunnen blijven met de interactieve zorgconsument. Welke mogelijkheden biedt het web hen? Waar kunnen zij hun leden vinden? Willen zorgconsumenten nog wel lid worden? Wat betekent dit voor de financiering? En bovenal hoe blijft de patiëntenvereniging interessant voor de doelgroep?
Informatieve websites bieden de zorgconsument  een centraal informatiepunt voor informatie voor zorgconsumenten, van klachtrecht, behandeling in het buitenland, ziektekosten-verzekeringen tot medisch nieuws. De KNMG volgt deze initiatieven voor zorgconsumenten: http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuwsbericht-1/Met-zorggids-Dr.-Yep-nog-meer-bomen-in-het-bos-van-keuzeinformatie.htm
---------------------------------------------------------------------------

  Uw rechten

Dankzij het nieuwe zorgstelsel heeft u een aantal nieuwe rechten. U wilt de allerbeste kwaliteit van de zorg voor uzelf en uw dierbaren.
Wanneer u twijfelt of de arts uw klachten wel serieus neemt of deze niet juist behandelt, hoeft u niet stilzwijgend af te wachten tot het helemaal mis gaat. U heeft door de erkenning van de overheid van uw mondigheid ook een eigen verantwoordelijkheid gekregen.
Dit betekent bijvoorbeeld dat u een second opinion kunt vragen bij een andere arts. Bij de overweging om een second opnion te vragen volgt een keuzeproces. Welke arts of welk ziekenhuis kiest u?
De overheidssite Kiesbeter.nl geeft veel informatie om dit keuzeproces te vergemakkelijken.
-----------------------------------------------------------------------------------
De veranderende relatie arts-patient
Veranderingen die zowel in Nederland als in andere West-Europese landen
van invloed zijn op de relatie tussen arts en patient, zijn:
De toegenomen beschikbaarheid van informatie over gezondheid en ziekte. Daardoor zijn patienten beter geinformeerd dan vroeger.
De toegenomen medische kennis en kunde. Daardoor is de individuele arts afhankelijker van zijn beroepsgroep en van samenwerking met anderen, al dan niet in instellingsverband.
De toegenomen economische en politieke betekenis van de gezondheidszorg. Daardoor krijgen artsen meer met verzekeraars, beleidsmakers en politici te maken en krijgen economische en politieke waarden meer invloed.
De toegenomen behoefte van artsen aan een priveleven. Daardoor zijn artsen niet altijd voor hun patienten beschikbaar en krijgen patienten met vervangers te maken. De arts heeft daardoor niet alleen met zijn patient te maken. De arts-patientrelatie is ingebed in een groter relatienetwerk.
Meerder belangen
Een en ander heeft tot gevolg dat artsen meer dan in het verleden de belangen van individuele patienten moeten afwegen tegen andere belangen.
Het eigen belang van een priveleven is al genoemd.
Vanwege schaarste aan tijd en middelen moeten de belangen van individuele patienten tegen elkaar worden afgewogen.
Samenwerking met andere professionals is niet vrijblijvend. Het brengt verplichtingen met zich mee, zowel ten opzichte van individuele collega’s als het samenwerkingsverband op zich.
In een organisatie zoals het ziekenhuis geldt het voorgaande nog sterker. Het belang van de organisatie wordt zelfstandig behartigd door het instellingsmanagement. De arts krijgt te maken met financiele, organisatorische en maatschappelijke belangen van de instelling en met afspraken die de instelling hierover maakt.
Door de stelselwijziging worden individuele artsen meer dan in het verleden zelf partij in onderhandelingen met verzekeraars. Artsen worden daardoor betrokken bij afwegingen met zakelijke belangen (ook van henzelf ) en collectieve belangen.
De stelselwijziging versterkt ook het element van commercie. Verzekeraars hebben commerciele belangen bij de zorgverlening. Ziekenhuizen en ook individuele artsen kunnen meer dan vroeger commercieel belang krijgen bij bepaalde behandelingen of het voorschrijven van bepaalde geneesmiddelen.
1. De verwachting bestaat dat artsen tot deze belangenafweging in staat zijn zonder dat het belang van de individuele patientenzorg en het vertrouwen van de bevolking daaronder te lijden hebben.
2. Die verwachting is gebaseerd op de kracht van de professionele ethiek en het zelfregulerend
vermogen van de beroepsgroep. Is die verwachting echter gerechtvaardigd en mocht dat niet (geheel) het geval zijn, wat is dan nodig om dat belang  en dat vertrouwen te waarborgen?

--------------------------------------------------------------


.---------------------------------------------------

Campagne Ministerie VWS: www.internetpillen.nl

"Interneppillen"
Geneesmiddelen worden in toenemende mate door consumenten en patiënten online aangeschaft. Meer dan 80% van deze middelen is vervalst en bevat niet zelden gevaarlijke bestanddelen. Medische professionals krijgen steeds vaker te maken met de schadelijke gevolgen. Daarbij gaat men veelal op klassieke wijze op zoek naar de oorzaak zonder zich bewust te zijn van het onderliggend gebruik van onder andere vervalste internetproducten (bron: Mini-Symposium Blinde vlekken in de gezondheidszorg anno 2012,
15 maart 2012, VWS, Domus Medica Utrecht).Keuze in de zorg

De zorgconsument krijgt steeds meer keuzemogelijkheden. Deze mag zelf bijvoorbeeld kiezen naar welke specialist hij/zij wilt worden doorverwezen. Vroeger bepaalde de huisarts dit voor.

Uit onderzoek is gebleken dat lageropgeleide zorgconsumenten meestal het advies van de huisarts volgen en dat hoger opgeleide zorgconsumenten meerdere informatiebronnen raadplegen.

U mag kritisch zijn: Wanneer u niet tevreden bent over uw huisarts, mag u gerust een andere huisarts kiezen. Dat is uw recht als patient/zorgconsument.  En als u geen huisarts in uw regio kunt vinden, kunt u uw zorgverzekeraar vragen om te bemiddelen.

De meeste mensen willen ook keuzemogelijkheden in de zorg. In een onderzoek onder 1.000 respondenten naar hun mening over de ideale gezondheidszorg in Nederland zegt 95% van de respondenten zelf hun huisarts, tandarts of andere zorgverlener te willen kiezen, 90% wil dat de zorgverlener alternatieven biedt zodat zij zelf kunnen kiezen welke behandelingsoptie zij zullen nemen en 82% wil buiten kantoortijden naar de eerstelijnszorg toe kunnen.

Voor uw vragen, ideeen en informatie
info@zorgconsumenten.nl
Prestatie-indicatoren helpt patiënt bij keuze zorgaanbieder
Bron(nen): Erasmus MC, 16 december 2008

Prestatie-indicatoren, zoals tegenwoordig gebruikt in de gezondheidszorg, kunnen patiënten helpen bij de keuze voor een zorgaanbieder, bijvoorbeeld een specialist in een ziekenhuis. Die indicatoren moeten dan echter wel specifiek zijn toegesneden op de situatie van de patiënt. Indicatoren die te algemeen zijn in de ogen van de patiënt, spelen in zijn of haar keuze geen rol. Dit concludeert gezondheidswetenschapper Stef Groenewoud in zijn proefschrift, waarmee hij vandaag promoveert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Stef Groenewoud, adviseur bij Plexus Medical Group te Amsterdam, deed zijn onderzoek bij het Instituut Beleid en Management van de Gezondheidszorg van het Erasmus MC. Groenewoud: “De veel gehoorde stelling dat ‘de patiënt’ automatisch naar de dichtstbijzijnde zorgaanbieder gaat en zich daarbij vooral laat leiden door wat huisarts, familie of vrienden adviseren, weerleg ik met mijn onderzoek.”
De Nederlandse gezondheidszorg heeft de afgelopen jaren de meest ingrijpende wijzigingen ondergaan sinds de Tweede Wereldoorlog. De marktwerking deed haar intrede in de zorg en alle Nederlanders moesten voor 1 januari 2006 een zorgverzekeraar kiezen. Niet alleen als verzekerde, maar ook als patiënt krijgen burgers steeds meer keuzevrijheid, keuzemogelijkheden en daarmee keuzeverantwoordelijkheden. Groenewoud: “De vraag is of burgers in zo’n ingewikkelde omgeving als de zorgverleningsmarkt kunnen en willen kiezen. En als dat al zo is, hoe kunnen zij dan het beste geïnformeerd worden over de prijs en de kwaliteit van de behandeling en verzorging? Het vaststellen van de kwaliteit van een zorgproduct blijkt veel moeilijker dan het vertalen van de kosten ervan in een prijs, die de burger zelf bovendien meestal niet ervaart doordat die verzekerd is.”
Groenewoud toont aan dat vergelijkende kwaliteitsinformatie over structuur-, proces- en uitkomstkenmerken van de zorg, gemeten en gerapporteerd door middel van prestatie-indicatoren, een belangrijke rol kan spelen in de overwegingen van de patiënt. Groenewoud: “Deze informatie kan patiënten helpen hun rol als kritische zorgconsumenten in een concurrerende zorgmarkt te vervullen. Dit effect treedt alleen op als consumenteninformatie wordt toegesneden op de specifieke situatie van de patiënt. Daarbij moet minimaal rekening gehouden worden met de aard en de fase of ernst van de aandoening, de keuzehouding of het klantprofiel en belangrijke achtergrondkenmerken van de patiënt, zoals het opleidingsniveau.”


Zorgconsument is te zwakke partij
Bron: Het Financieele Dagblad - 17 juli 2007

De zorgmarkt kan pas echt zijn werk doen als ook de consument gelijkwaardiger is aan de andere partijen.
Ook in de zorg kiest de politiek steeds meer voor marktwerking. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn, maar politiek Den Haag verzuimt er logische consequenties aan te verbinden.
Wil marktwerking daadwerkelijk werken, dan moeten de belangrijkste spelers in die markt - zorgverzekeraar, zorgaanbieder en zorgconsument - min of meer gelijkwaardige posities te hebben. Dat is niet het geval. De markt kan pas echt zijn werk doen als de belangen van de consument, ook collectief, sterker worden.

Marktgericht werken


Zorginstellingen leren thans marktgericht werken, waardoor er een cultuurverandering in ziekenhuizen zal ontstaan. Concurrentie is nodig, omdat mondige zorgconsumenten de ziekenhuizen met slechte dienstverlening zullen mijden. De bedoeling is dat er geen weerstand meer zal zijn bij de hulpverleners tegen mondige zorgconsumenten, zoals nu nog vaak het geval is. Dit is een langzaam proces, waarvan de nieuwe generatie zorgconsumenten het meest zal kunnen profiteren.