Zorgconsumenten.nl     |   home
Site Map   |   Nieuws   |   Contact   |   Zorgverzekeraars   |   Links   |   Zorg over de grens   |   Wetgeving   |   Agenda   |   Trends   |   Medische Fouten   |   Tuchtrecht

Zorgverzekeraars

       
   De consumentenbond heeft een zorgvergelijker 2016,
    die u helpt met kiezen. Lees verder op:
    http://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/Toegang tot de verzekering
Om de toegang tot de zorgverzekering voor iedereen te garanderen zijn zowel de AWBZ als de Zorgverzekeringswet toegankelijk voor alle ingezetenen van Nederland. De zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht. Een systeem van risicoverevening moet voorkomen dat zorgverzekeraars financieel nadeel ondervinden wanneer zij naar verhouding veel verzekerden hebben met hoge zorgkosten.
Zorgautoriteit over marktwerking
Concurrentie in de zorg blijft nog uit
De polissen van zorgverzekeraars verschillen inhoudelijk en in prijs nauwelijks van elkaar. Van marktwerking in de zorg is na anderhalf jaar nog weinig terechtgekomen
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet toe op de uitvoering van de Zorgverzekeringswet door de zorgverzekeraars. Deze wet is per 1 januari 2006 van kracht en onderdeel van het nieuwe zorgstelsel. In de Zorgverzekeringswet zijn de voormalige particuliere verzekering en de Ziekenfondswet opgegaan. In de Zorgverzekeringswet is geregeld dat ingezetenen (iedereen die in Nederland woont en/of loonbelasting betaalt) verplicht een basisverzekering moet afsluiten.
Het nieuwe zorgstelsel, en daarmee de Zorgverzekeringswet, heeft tot doel de marktwerking in de zorg te bevorderen. In het nieuwe stelsel krijgen alle partijen (consumenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars) meer ruimte voor het maken van eigen keuzes en hebben ze meer (eigen) verantwoordelijkheid.
De zorgverzekeringswet is een private verzekering waarbij de zorgverzekeraars een aantal publieke randvoorwaarden in acht moeten nemen. De NZa controleert of de zorgverzekeraars zich houden aan deze randvoorwaarden, te weten:
1. Acceptatieplicht
Zorgverzekeraars moeten ingezetenen accepteren voor de basisverzekering.
2. Zorgplicht
Zorgverzekeraars moeten de zorg leveren die wettelijk in de basisverzekering is geregeld.
3. Verbod op premiedifferentiatie
Verzekeraars mogen geen verschillende premies vragen op grond van ‘gezondheidskenmerken’.
4. Transparante informatie/prestatie-informatie
Op basis van de informatie van zorgverzekeraars moet de consument een goede afweging kunnen maken voor een product.
5. Risicoverevening
Sommige verzekerden kosten de zorgverzekeraar bovengemiddeld veel geld. In een zogenoemd herverdelingsmechanisme tussen zorgverzekeraars wordt de risicoselectie op grond van ‘gezondheidskenmerken van verzekerden’ zoveel mogelijk voorkomen. De hoge kosten worden in het mechanisme naar evenredigheid gedragen.

Zorgverzekeraar moet consument helpen bij keuze
Bron: Nederlandse Zorgautoriteit, Rapport "Richting geven aan keuzes".
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil dat verzekeraars een actievere rol spelen bij de keuze van de consument voor een zorgaanbieder. Zo moeten verzekeraars bevorderen dat zorgaanbieders kortere wachttijden of betere service leveren. Dat gebeurt op dit moment nog onvoldoende. Verzekeraars contracteren alle aanbieders en selecteren daarbij nauwelijks op kwaliteit en prijs. Als verzekeraars actiever worden op de inkoopmarkt krijgt de consument meer keuzemogelijkheden tussen zorg. Deze conclusies staan in het rapport "Richting geven aan keuzes" dat de NZa aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aanbood
Onduidelijkheid
De NZa heeft onderzocht waarom verzekeraars nog weinig aan keuzeondersteuning doen. Een van de oorzaken is dat onder verzekeraars onduidelijkheid heerst over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Met verschil in de hoogte van vergoeding kan een verzekeraar zijn klant richting bepaalde aanbieders sturen en daarbij rekening houden met de geleverde prijs en kwaliteit.
Onderzoek van de NZa wijst uit dat consumenten sterk op hoogteverschillen in de vergoeding reageren bij de keuze voor een aanbieder. De NZa hanteert bij de beoordeling van polissen de stelregel dat elke restitutievergoeding acceptabel is, zolang dit voor de verzekerde duidelijk omschreven is in de polisvoorwaarden. De NZa heeft daarom per direct de richtlijnen voor informatieverstrekking aangescherpt. De nieuwe versie van het 'Richtsnoer informatieverstrekking' wordt vandaag aan de verzekeraars gestuurd. Daarnaast ziet de NZa er scherp op toe dat zorgverzekeraars aan hun zorgplicht blijven voldoen en dus voldoende zorg contracteren. In alle polissen is de consument dan ook verzekerd van ruime toegang tot verzekerde zorg.
Op een aantal zorgmarkten is nog onvoldoende aanbod. Verzekeraars zijn daardoor gedwongen alle aanbieders te contracteren en niet alleen die aanbieders die de beste kwaliteit leveren. Ook het gebrekkige inzicht in kwaliteitsverschillen maakt een goede keuze tussen aanbieders moeilijk. Het is voor verzekeraars niet goed mogelijk de consument te overtuigen naar een bepaalde, door hem gecontracteerde, aanbieder te gaan.

Huisarts belangrijke rol
Daarnaast speelt bij de keuze voor een zorgaanbieder voor veel mensen de huisarts een belangrijke rol. De huisarts geeft zelf aan niet altijd over voldoende informatie te beschikken om een goede keuze te maken en wijst vaak door binnen zijn lokale netwerk. De NZa wil dat er een experiment komt onder huisartsen, met goede informatiesystemen die zij kunnen benutten om patiënten gericht door te sturen. De NZa overlegt hierover met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Keuzeondersteuning
Met de verruiming van het deel van de zorg waar vrij wordt onderhandeld, is het van groot belang dat verzekeraars een actieve rol gaan spelen bij keuzeondersteuning. Verzekeraars moeten hun klanten ervan overtuigen dat een polis met selectief gecontracteerde zorg voordelen oplevert op gebied van kwaliteit en prijs. De consument wordt daardoor kritischer in zijn keuze voor een zorgverzekering en stelt daarmee de verzekeraar weer in staat scherpe afspraken te maken over bijvoorbeeld wachttijden en service. De NZa adviseert de verzekeraars om samenwerking te zoeken met huisartsen en consumentenorganisaties.