Zorgconsumenten.nl   |  home
Site Map   |   Nieuws   |   Contact   |   Zorgverzekeraars   |   Links   |   Zorg over de grens   |   Wetgeving   |   Agenda   |   Trends   |   Medische Fouten   |   Tuchtrecht
Nieuws


Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn van werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt goedgekeurd. Deze goedkeuring is geldig vanaf de datum van publicatie van het CBP-besluit in de Staatscourant (3 november 2014).
Zwarte lijst zorgpersoneel
De zorg- en welzijnssector wordt regelmatig geconfronteerd met zorgmedewerkers die zich misdragen tegenover cliënten die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Het gaat hierbij om diefstal, mishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Daarom is een waarschuwingsregister (zwarte lijst) opgesteld voor zorgpersoneel. Het doel van de zwarte lijst is zorgmedewerkers bij sollicitaties te screenen. Dit voorkomt dat medewerkers die bij de ene zorginstelling zijn ontslagen wegens misdragingen aan het werk kunnen bij een andere zorginstelling.


Consumenten e-Health
Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ)
www.rwz.net
Onder consumenten-eHealth verstaat de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg direct op de markt zonder tussenkomst van zorgverleners aan de consument aangeboden informatie- en communicatietechnologie, die beoogt de gezondheid van gebruikers te ondersteunen of te verbeteren.

Consumenten-eHealth kan bijdragen aan de gezondheid van burgers. Consumenten-eHealth is in opkomst en zal naar verwachting steeds meer aan belang toenemen en veelomvattender worden. De ontwikkelingen gaan snel, gevolgen kunnen ingrijpend zijn en er zijn veel belangen mee gemoeid. De komende ontwikkelingen zijn op dit moment nog maar ten dele te voorzien en ook maar ten dele te beïnvloeden.

Reguliere zorg en consumenten-eHealth zullen naar verwachting steeds meer met elkaar vervlochten raken. De vervlechting van reguliere zorg en consumenten-eHealth brengt problemen met zich mee. Voor een deel hiervan is gericht beleid mogelijk en gewenst. Bijvoorbeeld om identiteitsfraude te voorkomen bij gegevensuitwisseling tussen consumenten- en professionele eHealth. Als je een app gebruikt voor het meten van je bloeddruk, hoe bereiken jouw meetwaarden dan goed en veilig het informatiesysteem van je huisarts? De Raad vindt het een rol van de overheid om te zorgen voor betrouwbare authenticatie: is degene die zich aanmeldt, werkelijk wie hij zegt te zijn? Verder zijn uniforme, bindende standaarden voor gegevensuitwisseling nodig binnen heel Europa.

Met eHealth zal de consument meer regie kunnen nemen over de zorg voor eigen gezondheid, waardoor de relatie arts – patiënt zal veranderen

Zorginstituut Nederland
Het CVZ (College voor Zorgverzekeringen) wordt vanaf 1 april 2014 Zorginstituut Nederland.
Op dinsdag 10 december 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wijziging Wet cliëntenrechten zorg.
Zorginstituut Nederland bouwt de twee nieuwe taken van het CVZ verder uit. Het Kwaliteitsinstituut stimuleert de permanente verbetering van kwaliteit van zorg. En Zorginstituut Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen bevordert de vernieuwing en verbetering van beroepen en opleidingen in de zorg.

Onderzoek: ‘Trendwatch Zorgconsument 2012’
Bron: zorgvisie.nl 15 maart 2013
De meeste Nederlanders willen met een eigen zorgbudget de zorg thuis of in een verzorgings- of verpleeghuis betalen. Met hulp van eigen familie of van de instelling. Dat blijkt uit onderzoek van brancheorganisatie ActiZ en onderzoeksbureau Motivaction.De Wet cliëntenrechten zorg, waaraan al sinds 2007 wordt gewerkt, gaat niet door. Dat schrijven minister
Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van volksgezondheid in een gezamenlijke brief.
Het wetsvoorstel moest vijf verouderde regelingen vervangen. Er kwam echter zoveel kritiek op de megawet, dat de Wet cliëntenrechten zorg jaren lang op de plank bleef liggen. De minister en de staatssecretaris willen voortmaken met herzien van het klachtrecht, maar omdat het onderdeel is van dit wetsvoorstel, blijft het maar hangen. Ze hebben daarom besloten af te zien van de grote Wet cliëntenrechten zorg en knippen hem weer op in vijf delen. Na het klachtrecht staan dit jaar nieuwe wetsvoorstellen voor goed bestuur en medezeggenschap op de agenda.
Bron: Medisch Contact, 13 februari 2013

Samenvatting Symposium Patientveiligheid
Tweede Kamer SG 25 februari 2013: http://vimeo.com/60674666Bron:  VVD op 26 februari 2013
Symposium over patientveiligheid
Er is brede steun vanuit de medische wereld voor de plannen van de VVD om zorg veiliger te maken. Dit bleek afgelopen maandag op een symposium over patientveiligheid.
Anne Mulder schetste de inzet van de VVD: “De veiligheid van patiënten staat voor de VVD onbetwist voorop. Die veiligheid is eerst en vooral een verantwoordelijkheid van de medische sector zelf. Wij hebben gekeken welke wetgeving daarbij zou kunnen helpen." Pier Eringa, voorzitter van het Dordrechter Albert Schweitzer Ziekenhuis brak een lans voor transparantie en stelde dat Raden van Bestuur hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

Piet Batenburg van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven betoogde dat het uiteindelijke doel is om te komen tot een breed gedragen veiligheidscultuur waarin mensen bereid zijn hun fouten toe te geven, en ervan te leren. Want “if you think safety is expensive, try an accident”, zoals Marijn Giesberts van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium stelde.
Michiel van Veen sloot zich in zijn slotwoord daarbij aan: “Transparant zijn over fouten en daar als arts of ziekenhuisbestuurder ook je verantwoordelijkheid voor durven nemen. Dat is cruciaal voor veiliger zorg. Daar zijn we het vandaag wel over eens geworden. Ik ben tevreden als die cultuuromslag doorzet. En als mijn handen als politicus niet meer jeuken om iets te vinden over patiëntveiligheid.”

De komende tijd zullen Mulder en Van Veen op basis van het symposium en de discussie met het veld bezien met welke wetsvoorstellen zij zullen komen.
Op 5 november 2012 startte de advertentiecampagne van de VZVZ en het ministerie van VWS om zorgconsumenten in Nederland te informeren over de opt-in regeling.
Bron: www.vzvz.nl

De campagne is tot stand gekomen in samenwerking met de koepels voor zorgaanbieders (KNMP, LHV, VHN en NVZ) en de patiëntenfederatie NPCF.
De advertentie, die verschijnt in diverse landelijke en regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen, informeert zorgconsumenten over:

Hoe zij toestemming kunnen geven voor het elektronisch beschikbaar stellen van hun medische gegevens via de zorginfrastructuur;

Het feit dat gegevens van patiënten die geen toestemming hebben gegeven per 1 januari 2013 verwijderd worden uit de verwijsindex van het LSP;

De overdracht van de verantwoordelijkheid voor de zorginfrastructuur van het ministerie van VWS naar de VZVZ.

Alle zorgaanbieders ontvingen rond 1 november informatie over de advertentiecampagne. Ook kregen zij materiaal toegestuurd om hun patiënten te informeren over de opt-in regeling.

Keuze-sites over de zorg kunnen beter

Promotie Olga Damman vrijdag 23 april 2010

De presentatie van keuze-informatie over de zorg op websites kan beter. Om het gebruik ervan te vergemakkelijken moet dit soort informatie beperkt blijven tot punten die mensen meewegen in hun keuze, moet helder zijn wat de informatie betekent en moet deze eenduidig worden gepresenteerd. Dat blijkt uit onderzoek waarop Olga Damman op vrijdag 23 april promoveert bij Tranzo aan de Universiteit van Tilburg.
Keuze-informatie aanbieden alleen is niet genoeg om zorggebruikers actieve, goed geïnformeerde keuzes te laten maken, één van de voorwaarden voor het slagen van gereguleerde marktwerking in de zorg. Mensen wenden zich eerder tot familie, vrienden en artsen dan tot dit soort informatie, zo blijkt uit eerder onderzoek. Terwijl bekend is dat mensen wel geïnteresseerd zijn in keuze-informatie. Olga Damman onderzocht hoe deze informatie wereldwijd wordt gepresenteerd op internet en keek naar presentatiewijzen die zorggebruikers helpen bij het maken van keuzes in de zorg. Daarvoor gebruikte ze de Consumer Quality Index (CQ-index), de Nederlandse standaard voor het meten van ervaringen van patiënten met de zorg.
Presentatie
De presentatie van de informatie blijkt een belangrijk knelpunt. Keuze-informatie is nog veel te complex. Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat mensen een ogenschijnlijk gemakkelijke keuze nog best vaak ‘fout’ maken. In een experiment koos 12% van de respondenten niet de beste zorgaanbieder. Ook bleek een kwart van de vragen over de verstrekte keuze-informatie fout beantwoord. “Er is te veel informatie”, verklaart Olga Damman, “de informatie is lang niet altijd relevant, er wordt te moeilijke taal gebruikt en er worden allerlei symbolen en getallen door elkaar gepresenteerd. Het is eigenlijk geen wonder dat mensen dan afhaken.”
Helder en toegankelijk
“Keuze-informatie op internet moet zo eenvoudig te begrijpen zijn als de informatie van vrienden of familie en tegelijk betrouwbaar, dus onderbouwd met gedegen onderzoek”, stelt Damman. Dat maakt het niet eenvoudig een goede keuzesite te maken. “Als de overheid wil dat meer mensen hun voordeel doen met keuze-informatie, dan moeten we dus investeren in heldere en toegankelijke informatie. Informatie op het web moet aansluiten bij de belevingswereld van de consument. Anders schiet keuze-informatie zijn doel voorbij.”
Olga Damman (1981) studeerde sociale psychologie aan de Universiteit van Amsterdam (cum laude) en werkte van 2006-2009 bij het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). Haar promotieonderzoek voerde ze uit bij het NIVEL en Tranzo, wetenschappelijk centrum voor transformatie in zorg en welzijn van de UvT. Het onderzoek werd gefinancierd door het Ministerie van VWS en ZonMw. Sinds 1 januari 2010 werkt ze bij de afdeling Sociale Geneeskunde van het VUmc en het EMGO+ instituut.
Noot voor de pers
Olga Damman promoveert op vrijdag 23 april om 14.00 uur in de aula van de Universiteit van Tilburg. Titel proefschrift: Public reporting about healthcare users’ experiences: the Consumer Quality Index. Promotoren: prof. dr. D.M.J. Delnoij, prof. dr. P.P. Groenewegen, co-promotor: dr. M. Hendriks.Wensen zorgconsument in beeld
22 oktober 2007
Bron: Casemanagement Groep

De resultaten van de eerste Trendwatch Zorgconsument, in opdracht van Casemanagement Groep uitgevoerd door Motivaction, geven aanleiding om de dialoog met de klant verder aan te gaan. De Trendwatch laat zien dat mensen die verwezen worden naar een ziekenhuis zich eerst afvragen of de behandeling door hun verzekeraar wordt vergoed. Vervolgens zoeken zij een ziekenhuis dat dicht bij huis is.

Duidelijk wordt dat de dominante keuzeargumenten van de klant geld en afstand zijn. Er zijn wel verschillen waarneembaar. Bij verpleeghuiszorg speelt bijvoorbeeld geld minder een rol en vindt de familie het belangrijk dat het dichtbij is en de bezoektijden zo ruim mogelijk zijn. Er zijn ook regionale verschillen te zien en jongeren en ouderen maken ook andere keuzes. Ouderen zijn bijvoorbeeld bereid verder te reizen.
Als de wens van de klant bekend is, kan de zorg daarop ingericht worden. Tevens kan de zorgverlener uitleggen waarom zij bepaalde keuzes maakt. Klant en zorgverlener komen met elkaar in contact en beide posities versterken zich.

De Trendwatch Zorgconsument is onderdeel van het Nederlands Zorgconsumenten Panel (NZP) en geeft inzicht in de ontwikkeling van keuzes, de behoeftes en de zorgconsumptie van de Nederlandse zorgconsument. Samen met een digitaal panel dat voor diverse vragen over de gezondheidszorg te benaderen is, representeert het NZP de Nederlandse Zorgconsument. Voor de kwalitatieve onderbouwing en het vormgeven van de dialoog met de zorgconsument voert de Casemanagement Groep al enige jaren het programma ‘Het start bij de vraag’,
waarbij de klant persoonlijk wordt benaderd.
De Casemanagement Groep (CG) richt zich op de professionalisering van vraaggestuurde processenZorgconsument is te zwakke partij
Het Financieele Dagblad - 17 juli 2007

De zorgmarkt kan pas echt zijn werk doen als ook de consument gelijkwaardiger is aan de andere partijen.
Ook in de zorg kiest de politiek steeds meer voor marktwerking. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn, maar politiek Den Haag verzuimt er logische consequenties aan te verbinden.
Wil marktwerking daadwerkelijk werken, dan moeten de belangrijkste spelers in die markt - zorgverzekeraar, zorgaanbieder en zorgconsument - min of meer gelijkwaardige posities te hebben. Dat is niet het geval. De markt kan pas echt zijn werk doen als de belangen van de consument, ook collectief, sterker worden.